ข่าวประชาสัมพันธ์

ระบบลงทะเบียนรายวิชาเพิ่ม(เลือกเรียน)


  **กำหนดการลงทะเบียนวิชาเรียนเพิ่ม(เลือกเรียน)**

1. การลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติมให้เข้าที่ http://sns.electivecourses.net

2. ลงทะเบียนระหว่างวันที่  20-23 พฤษภาคม 2565 วันสุดท้าย ปิดระบบเวลา 16.30 น.

3. นักเรียนมีสิทธิ์เลือกวิชาเรียนเพิ่ม สำหรับห้องเรียนของนักเรียนเท่านั้น โดยเลขประจำตัวนักเรียนเป็นรหัสนักเรียน 1 คน ต่อ 1 รายวิชา

4. สำหรับนักเรียน ชั้น ม.1/12 ต้องเลือกวิชาเรียน  2 รายวิชา ให้เพิ่มรหัสดังตัวอย่างต่อไปนี้

    โดยใช้ รหัสนักเรียน/รหัสผ่าน 2 แบบ เช่น

             แบบที่ 1  รหัส  10552     สำหรับรายวิชาที่ 1

             แบบที่ 2  รหัส  10552A  สำหรับรายวิชาที่ 2

5. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ห้อง 5/2, 5/3 และ 5/4 ที่เลือกเรียนวิชาฝรั่งเศสเพื่อวิทยาการ ให้เลือกเรียนต่อเนื่องจากชั้น ม.4  

    โดยใช้ รหัสนักเรียน/รหัสผ่าน แบบที่ 2 ตามตัวอย่างในข้อที่ 4   

6. การเข้าใช้งาน  ผู้ใช้   และ รหัสผ่าน ให้ใช้   เลขประจำตัวนักเรียนเหมือนกัน    

ตัวอย่าง :    เลือกเรียนวิชา  :  ค312xx

                   รหัสนักเรียน       10552  (เลขประจำตัวนักเรียน)

                   รหัสผ่าน             10552  (เลขประจำตัวนักเรียน)

 เมื่อนักเรียนลงทะเบียนครบถ้วนถูกต้องแล้ว จะปรากฏข้อความตามข้างล่าง

                    รหัสนักเรียน     :  10552   (เลขประจำตัวนักเรียน)

                  ชื่อสกุล         :   นายนพรัตน์   ไชยสรีสงคราม

                  ระดับชั้น        :   4/1

                                        ยืนยันการลงทะเบียน

          ถ้าชื่อและห้องเรียนไม่ถูกต้อง  กรุณาอย่ายืนยันการลงทะเบียน

7. กรณีลงทะเบียนผิดพลาดจะไม่รับผิดชอบใดๆ เพราะฉะนั้นนักเรียนทุกคนต้องตรวจสอบความถุกต้องของชื่อรายวิชาที่ต้องการเลือกให้ดี

กรณีลงทะเบียนไม่ได้ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ คือ    

          1) ครูกัลยา  มูลจนะบาตร   (ห้องงานทะเบียน)  โทร 0813791151

          2) ครูพิมลนุช  เกรียงไกรเพ็ชร  (ห้องแผนงานฯ)  โทร 0817852495

          3) ครูอลงกรณ์  ราชคฤห์  (ห้องคอมฯ) โทร 0871944551

8.ประกาศเพิ่มเติม

>>> นักเรียนกลุ่มการเรียนศิลป์-ทั่วไป ได้แก่ ห้อง 2/12 , 3/12, 5/12, 5/13, 6/12 และ 6/13 ให้เลิอกเรียนรายวิชาเพิ่ม ในกลุ่มสาระฯเดิมเท่านั้น

 >>> นักเรียนห้อง ม.1/12 และ ม.4/12 ให้เลือกเรียนวิชาเพิ่มของกลุ่มสาระฯศิลปะ ตามความสนใจของนักเรียน

        ยกเว้นนักเรียนที่สอบเข้าได้ประเภทความสามารถพิเศษด้านใด ต้องเลือกเรียนด้านนั้น  

9. ถ้าหากนักเรียนทีไม่ลงทะเบียนเลือกวิชาใดในวัน-เวลาตามกำหนด 

     ทางโรงเรียนจะเลือกวิชาให้กับนักเรียนเข้าเรียนที่ยังไม่เต็มหรือยังไม่มีนักเรียนลงทะเบียน