ข่าวประชาสัมพันธ์

ระบบลงทะเบียนรายวิชาเพิ่ม(เลือกเรียน)


  **กำหนดการลงทะเบียนวิชาเรียนเพิ่ม(เลือกเรียน)**

1. การลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติมให้เข้าที่ http://sns.electivecourses.net

2. นักเรียนมีสิทธิ์เลือกวิชาเรียนเพิ่ม   โดยเลขประจำตัวนักเรียนเป็นรหัสนักเรียน 1 คน ต่อ 1 รายวิชา เท่านั้น

3. การเข้าใช้งาน  ผู้ใช้   และ รหัสผ่าน ให้ใช้   เลขประจำตัวนักเรียนเหมือนกัน    

ตัวอย่าง :    เลือกเรียนวิชา  :  ค202xx

                   รหัสนักเรียน       10552  (เลขประจำตัวนักเรียน)

                   รหัสผ่าน             10552  (เลขประจำตัวนักเรียน)

 เมื่อนักเรียนลงทะเบียนครบถ้วนถูกต้องแล้ว จะปรากฏข้อความตามข้างล่าง

                    รหัสนักเรียน     :  10552   (เลขประจำตัวนักเรียน)

                  ชื่อสกุล         :   นายนพรัตน์   ไชยสรีสงคราม

                  ระดับชั้น        :   4/1

                                        ยืนยันการลงทะเบียน

          ถ้าชื่อและห้องเรียนไม่ถูกต้อง  กรุณาอย่ายืนยันการลงทะเบียน

4. กรณีลงทะเบียนผิดพลาดจะไม่รับผิดชอบใดๆ เพราะฉะนั้นนักเรียนทุกคนต้องตรวจสอบความถุกต้องของชื่อรายวิชาที่ต้องการเลือกให้ดี

    กรณีลงทะเบียนไม่ได้ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ คือ    

          1) ครูสุพรรณี  วารีแสงทิพย์   (ห้องงานทะเบียน)  โทร 0819624731

          2) ครูเกียรติชัย  เพ็ญวิจิตร   (ห้องงานทะเบียน)   โทร 0822255624          

5. ถ้าหากนักเรียนทีไม่ลงทะเบียนเลือกวิชาใดในวัน-เวลาตามกำหนด 

     ทางโรงเรียนจะเลือกวิชาให้กับนักเรียนเข้าเรียนที่ยังไม่เต็มหรือยังไม่มีนักเรียนลงทะเบียน